Cho thuê máy tính xách tay hướng dẫn đại hội cổ đông theo luật doanh nghiệp mới

Cho thuê máy tính xách tay hướng dẫn đại hội cổ đông theo luật doanh nghiệp mới

Cho thuê máy tính xách tay có thâm nhiên nhiều năm cung cấp cho thuê máy tính, cho thuê âm thanh tổ chức đại hội cổ đông của các tổ chức, doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc tổ chức họp ĐHCĐ, do đó, để việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của các công ty đại chúng phù hợp với các quy định của pháp luật, UBCKNN đã đưa ra một số lưu ý đối với các doanh nghiệp. Bách Khoa 4 xin chia sẽ một số điểm mới cần lưu ý:

Số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51%

Đối với việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty, hội đồng quản trị cần tổ chức họp, rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh của công ty, xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài dự kiến để đưa ra xin ý kiến ĐHCĐ.

Đầu tiên, về danh sách cổ đông tham gia và thông báo mời họp ĐHCĐ, Công ty thực hiện lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ đảm bảo không sớm hơn 5 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHCĐ theo quy định tại khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty phải gửi Thông báo mời họp ĐHCĐ đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp nêu trên và công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc theo quy định tại Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHCĐ, trước khi khai mạc cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2016, Công ty phải công bố cụ thể về tỷ lệ tối thiểu để tổ chức cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014. Cụ thể, điều kiện tiến hành họp ĐHCĐ phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp; điều kiện để Nghị quyết ĐHCĐ được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

Phải xin ý kiến ĐHCĐ khi sửa Điều lệ công ty

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, công ty phải xin ý kiến ĐHCĐ về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty. Khi thực hiện biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Công ty phải tuân thủ quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bên cạnh đó, công ty cần xin ý kiến ĐHCĐ về việc lựa chọn tối đa hai công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính của công ty theo quy định tại Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

Theo một số quy định mới này nhằm quản lý chặt chẽ hơn việc tổ chức đại hội cổ đông tránh hình thức, lách luật dẫn đến khiếu kiện, thiếu minh bạch, rất khó khăn cho các cơ quan quản lý nhà nước và nhất là thị trường chứng khoán ngày càng phải minh bạch, chuẩn mực, hoạt động lành mạnh kèm theo các công cụ quản lý khoa học, hữu hiệu. Với những quy định mới phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014, Bách Khoa 4 đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức hướng dẫn, tập huấn các đơn vị tổ chức đại hội cổ đông diễn ra đúng quy định và thuận lợi trong quá trình tổ chức.

Mọi thông tin xin Quý khách liên hệ:

Hotline: 04.66 72 73 74 – 0987 22 44 88 – 0934 99 88 77 

Email: cuongnv@bk4.com.vn

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách mọi lúc, mọi nơi.

Bài viết liên quan